Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności („Polityka Prywatności”) stanowi integralną część Regulaminu Sklepu internetowego https://ostrovit.com. Akceptacja Regulaminu oznacza również akceptację Polityki Prywatności. Przed rozpoczęciem korzystania z Sklepu Internetowego Kupujący powinien zapoznać się z Polityką Prywatności. Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych osób korzystających ze strony https://ostrovit.com

1. Administrator

1.1. Administratorem danych osobowych - w skrócie ADO, osób korzystających ze Sklepu internetowego https://ostrovit.com , w tym Kupujących i Użytkowników, jest Robert Szulborski (właściciel firmy Fitness Trading Robert Szulborski) dostępny pod adresem Gołębie-Leśniewo 11 07-305 Andrzejewo).

1.2. Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”).

2. Gromadzone Dane

Gromadzone dane osobowe obejmują: imię i nazwisko, nazwa (firma), NIP, adres prowadzenia działalności, adres dostawy, numer telefonu, e-mail, dane karty kredytowej, numer rachunku bankowego, login i hasło Użytkownika, adres IP komputera z którego dokonano rejestracji lub złożono zamówienie. Dane osobowe gromadzone są przy rejestracji Użytkownika, wypełnianiu formularza Zamówienia, formularza zapisu na newsletter, w trakcie komunikacji z podmiotem danych. Sklep zachowuję również historię zakupów Kupującego.

3. Cele przetwarzania Danych

Dane przetwarzane będą w celu:

3.1. Świadczenia usługi Konta – przez okres prowadzenia Konta na rzecz Kupującego, aż do momentu likwidacji Konta Kupującego na żądanie Kupującego - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;

3.2. Zawarcia i realizacji Umów sprzedaży produktów za pośrednictwem Sklepu Internetowego – do czasu zakończenia realizacji umowy - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) oraz art. 9 ust. 2 lit. h) RODO;

3.3. Realizacji przez Administratora ciążących na nim obowiązków prawnych, w szczególności wynikających z przepisów prawa podatkowego – przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku należnego w związku z zawarciem i realizacją umowy sprzedaży produktu za pośrednictwem Sklepu Internetowego, albo dłużej jeżeli wymagają tego przepisy prawa - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit. h) RODO;

3.4. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami jakie Administrator albo Kupujący może mieć w stosunku do siebie (w tym danych zawartych w Koncie Użytkownika, danych dotyczących umów sprzedaży produktów za pośrednictwem Sklepu internetowego – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) oraz art. 9 ust. 2 lit. h) RODO - przez okresy przedawnienia roszczeń, określone w przepisach prawa;

3.6. Wysyłania newslettera z treściami informacyjnymi dotyczącymi ochrony zdrowia, produktów oferowanych przez Administratora – aż do cofnięcia zgody - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3.7. Wyświetlania reklam spersonalizowanych na stronie Sklepu internetowego, w tym zrozumienia procesów zakupowych i powiązań między produktami, na podstawie historii zakupów, produktów znajdujących się w koszyku klienta oraz historii przeglądanych produktów – aż do wniesienia sprzeciwu - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;

4. Dobrowolność podania danych, zgoda na przetwarzanie

4.1. Podanie danych jest dobrowolne. W zakresie wskazanym w Regulaminie podanie danych jest konieczne w celu Rejestracji lub złożenia i realizacji Zamówienia.

4.2 Kupujący może podać swoje dane osobowe, nie wyrażając jednocześnie zgody na ich przetwarzanie w celu otrzymywania newslettera.

4.3 W przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie danych Kupującego w powyższych celach, Kupujący może cofnąć tę zgodę w dowolnym momencie, kontaktując się Biurem Obsługi Klienta pod adresem sales@ostrovit.com tel.: (+48) 669094455. Zgodę na otrzymywanie newsletter mogą Państwo cofnąć również klikając w odpowiedni link, umieszczony w każdym newsletterze. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

5. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

5.1. Każdemu, czyje dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo dostępu do dotyczących go danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub prawo sprzeciwu wobec przetwarzania (o ile jest to możliwe w świetle przepisów prawa), ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Osobie której dane są przetwarzane przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu ochrony danych osobowych.

5.2 Kontakt z Administratorach Danych Osobowych lub osobą przez niego upoważnioną możliwy jest pod adresem: daneosobowe@fitnesstrading.eu

5.3. Przewidywanymi odbiorcami danych osobowych są podmioty którym Administrator powierza przetwarzanie danych, w celu realizacji Umowy sprzedaży, oraz obsługi działalności firmy / Sprzedawcy:

- dostarczające infrastrukturę techniczną wykorzystywaną w celu prowadzenia Sklepu internetowego (IAI S.A. z siedzibą w Szczecinie, Aleja Piastów 30, 71-064 Szczecin, jako operator oprogramowania IdoSell Shop);

- serwisujące oprogramowanie Optima ERP - obsługa magazynowo-księgowa firmy Sprzedawcy (DAMCOM GRUPA Sp. zo.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Nowogrodzka 31 00-511 Warszawa - jako partner firmy Comarch).

- dostawcy usług logistycznych - realizacja sprzedaży wysyłkowej (INPOST PACZKOMATY Sp.z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Wielicka 28, 30-552 Kraków) oraz (DPD Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Mineralnej 15, 02-274 Warszawa).

- podmiot któremu Administrator zlecił prowadzenie obsługi księgowo-doradczej (Kancelaria Podatkowa Saldo S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej, Dubois 1/25, 07-300 Ostrów Mazowiecka).

- podmiot któremu Administrator zlecił obsługę wysyłania wiadomości e-mail (GetResponse Sp. z o.o.  z siedzibą w Gdańsku, ul. Arkońska 6, A3 80-387 Gdańsk)

- upoważnieni pracownicy i współpracownicy ADO  – w zakresie w jakim jest to niezbędne do realizacji celów określonych w niniejszej Polityce Prywatności lub wynikających z umów, jakie zawarł Kupujący z ADO.

5.4. W celu zaoferowania Ci metody płatności Klarna możemy w procesie dokonywania zakupu przekazać Twoje dane osobowe w postaci danych kontaktowych oraz szczegółów zamówienia do Klarna w celu dokonania przez Klarna oceny, czy kwalifikujesz się do metody płatności Klarna i w celu dostosowania tych metod do Ciebie. Twoje przekazane dane osobowe są przetwarzane zgodnie z polityką prywatności Klarna.

5.5. ADO może odmówić usunięcia Danych, jeżeli istnieją przesłanki wynikające z przepisów prawa.

6. Zabezpieczenie Danych

6.1. ADO stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przetwarzaniem z naruszeniem prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

6.2. Do przetwarzania danych Kupującego wewnątrz organizacji firma Administratora dopuszczane są wyłącznie osoby upoważnione przez ADO.

7. Pozostałe postanowienia

7.1. Dane mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Administrator przekazuje zebrane dane osobowe organom administracji państwowej, organom ścigania oraz organom wymiaru sprawiedliwości na ich wyraźne żądanie i tylko w przypadkach określonych przez przepisy prawa.

7.2. Sprzedawca jest uczestnikiem programu „Zaufane Opinie” w ramach usługi świadczonej przez Ceneo Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-166), ul. Grunwaldzka 182, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000493884, NIP: 7792420393, oraz uczestnikiem programu „Wiarygodne Opinie” w ramach usługi świadczonej przez Opineo Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (53-333), ul. Powstańców Śląskich 2-4, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000357466, NIP: 8971762604, polegających na przesyłaniu za pośrednictwem poczty elektronicznej odpowiednio przez Ceneo Sp. z o.o. i Opineo Sp. z o.o. - po uzyskaniu zgody Kupującego - ankiet służących uzyskaniu od Kupującego opinii na temat dokonanej transakcji oraz zakupionego produktu a także na zamieszczaniu w serwisie dostępnym w domenie Ceneo.pl i Opineo.pl opinii wyrażonych przez Kupujących w rezultacie otrzymania ankiet.

7.3. Kupujący dokonujący zakupu w Sklepie internetowym może dobrowolnie wyrazić zgodę na przekazanie jego danych osobowych, w tym adresu e-mail, do Ceneo Sp. z o.o. i Opineo Sp. z o.o. oraz na przetwarzanie przez Ceneo Sp. z o.o. i Opineo Sp. z o.o. jego danych osobowych – wyłącznie w celu wypełnienia ankiety wskazanej w ust. 7.2.

7.4. Informacje dotyczące wykorzystania plików cookies zawarte są w Polityce Cookies.

7.5. Administrator danych osobowych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdą osobę wykorzystującą w jakikolwiek sposób Sklep Internetowy obowiązuje aktualna wersja Polityki Prywatności.

pixel